Tour khởi hành vào các ngày: 04, 11, 18, 25/10; 01, 08, 15, 22, 29/11; 06, 13, 20, 27/12

Tour khởi hành vào các ngày: 18, 25/10; 01, 08, 15, 22, 29/11; 06, 13, 20, 27, 29/12